РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПЛОВДИВ


Меню


СПЕЦИАЛИСТИ

Екипът на Регионален исторически музей – Пловдив се състои от различни специалисти с разнообразно образование. Научната група следи за най-новите тенденции в развитието на историческата наука и музейното дело, а членовете и определят генералната линия на развитие на музея и актуализират мисията на институцията. Творческият екип работи с фондохранилищата, извършва научна обработка на културни ценности, развива експозиционна и изложбена дейност, популяризира дейността на музея, а уредниците в него са автори на тематични и експозиционни планове, както и сценарии за музейни уроци и образователни програми. Изпълнителният екип включва специалисти със специфични умения и компетенции: финансово-счетоводен отдел, екскурзоводи, фотограф, художник, техническа служба и хигиенисти. Качеството на услугите, които институцията предлага, зависи от професионалните усилия на всеки един служител и умението за непрекъсната съвместна работа.


СТОЯН ИВАНОВ – ДИРЕКТОР


д-р ВИДИН СУКАРЕВ

д-р Видин Сукарев – завеждащ отдел. Роден на 13 май 1977 г. в Пловдив. Завършва история във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методии” през 2000 г. Работи като учител (2000-2003) От септември 2003 постъпва на работа в Регионален исторически музей – Пловдив. През 2009 г. защитава дисертация за придобиване на научна степен „Доктор по история” на тема „Духовна култура и душевност на българина ХV-ХVІІ век” Научни интереси – история на българската култура, история на България ХV-ХVІІ век, средновековна история, история на Пловдив.


ЙОРДАНКА КРИВОШИЕВА

Йорданка Кривошиева – уредник. Завършва специалност ,,История” във Великотърновския университет. Участва в изграждането на музейна експозиция ,,Апостолова къща” на Община Ракитово. Работи като учител по история в гр. Пловдив. Като уредник в Регионален исторически музей, гр. Пловдив се занимава с проучването на въпроси от новата история-стопанство, политика и култура.


КРЪСТИНА НЕШЕВА

Кръстина Нешева – счетоводител. Родена на 18.04.1962 г. в Пловдив. Работи в Регионален Исторчески музей от 5.03.2007 г.


МАЛИНА БАРАКОВА

Родена на 13.03.1989 г. Работи в Регионален исторически музей – Пловдив от 2016 г. В музея се занимава с изработката на графични материали, експозиционното проектиране и различни креативни дейности. Участва в проекти за включването на музея по оперативни и национални програми. Отговаря за добрия вид на експозиционните площи на музея. Проектира художествената изработка на постоянни, временни и пътуващи изложби. Отговаря съвместно с колегиалния състав за изготвянето на годишния календар на музея и на различни образователни игри. Малина Баракова е художник, графичен и пространствен дизайнер. Работи с Adobe програми, има академично ниво Английски език. Средното си образование е завършила през 2008г. в Национална гимназия за сценично и екранно изкуство, гр. Пловдив със специалност „Художествено изпълнение и дизайн“. През 2012г. завършва Бакалавърска степен „Пространствен дизайн“ във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. Учи един семестър по програма Еразъм за обмен на студенти в направление Градоустройство в VSB –Technical University of Ostrava – Faculty of Civil engineering. Магистър с учителска правоспособност защитава през 2017 г. „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ от Пловдивски университет „ Паисий Хилендарски“. В момента е докторант в направление Нова и най-нова История: „ Балканска история“ в Югозападен университет “ Неофит Рилски“.


МЕТОДИ КРУМОВ

Методи Крумов – завеждащ отдел. Роден в Пловдив през 1991 г. Завършва бакалавър „История“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ през 2014 г. и магистратура „Българската история в Балкански и Европейски контекст“ отново в същия университет през 2015 г. Работи в Регионален исторически музей – Пловдив като уредник от 2016 г. Завеждащ отдел „Българско възраждане“ от 2018 г. Научни интереси – История на Пловдив.


НАДЕЖДА БАЕВА

Надежда Баева – завеждащ отдел. Завършва специалност „Български език и история” и магистърските програми „Българската история в балкански и европейски контекс” и „Културни и социални дейности в туризма” в ПУ „Паисий Хиленсарски”. Работи в Регионален исторически музей -Пловдив от 2013 година.


ПЛАМЕН ЧЕТЕЛЯЗОВ

Пламен Четелязов – експерт. Роден в Пловдив през 1982 г. Учи в хуманитарна паралелка с математика и английски в СОУ „Патриарх Евтимий“, след което записва икономика на социално-културната сфера в УНСС. Участва в програмите за културен обмен между България и САЩ. Магистър по медийна комуникация (журналистика, реклама и PR) в Пловдив. След 2008 публикува свои текстове в списание „Mylife“, по-късно става редактор във вестник „Анонс“. От 2011 година работи в Регионален исторически музей – Пловдив. Поддържа връзката на музея с медиите. Поддържа международните връзки и контакти на музея. Разработва проекти за включването на музея по оперативни и национални програми. Отговаря за интернет страниците на музея. Експерт-дигитализация по проект „Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив“. Преминал обучение за работа с професионална фототехника, професионално студийно осветление и оборудване, скенери (вкл. 3D скенери), специализиран софтуер.


РУМЯНА ТОДОРОВА-ДОНЕВА

Румяна Тодорова-Донева – уредник. Родена в Пловдив. През 2001 г. завършва ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр.Благоевград, специалност: история. Работи в Регионален исторически музей – Пловдив от 17.08.2011. Научни интереси – Античност, Краезнание, История на Пловдив.


Администрация:

Реклама