Етикети

, , , , , , , , ,

На снимката: Фрагмент от Карта на България с прилежащите ней държави.

Фрагмент от Карта на България с прилежащите ней държави.

Картите на територията на България до Руско-Турската война 1977/1978 г. са правени на база чужди бележки, карто-схеми и сведения от пътешествия на отделни учени без предварителни топографски измервания.
Топографско картографиране на територията на България започва по време на Руско-Турската война (1877/1878 г.) Тогава, към руските войски е сформиран топографски корпус, който е създал необходимата триангулачна мрежа и извършил топографска снимка на територията. Така България получава геодезическата основа и топогравска снимка на тогавашно съвременно ниво.
През 1892 г. Христо Г. Данов издава:
Карта на България с прилежащите ней държави. По най-новите карти на Руский и Австрийский генерални щабове състав. А. Кривошиев. Пловдив, Хр. Г. Данов, грав. и печ. Виена – Г. Фрайтаг и Берндт [1892]. 122 / 178 см. М 1:420 000.
В Описа на книгите и другите учебни помагала, издадени от книжарницата на Христо Г. Данов /1855-1905/ картата е описана така:
„Тая карта обема всички страни, в които живеят наши братя българи, именно: Северна и Южна България, Добруджа, Бесарабия, Одрински вилает, Македония и Сърбия. Тя захваща на север от Белград и достига на юг до Солун, и от пределите на Черна гора на запад, до Черно море на изток. В тоя район тя обема всичките градове, села и колиби, а тъй също и манастири и ханища покрай главните шосета, още и твърдини и по-важни места из Българско. На нея са прокарани всичките главни и второстепенни шосета както и всички коларни и междуселски пътища, означени са и километрическите разстояния по пощенските трактове. Нанесени са на нея и всички железни пътища, които понастоящем са в действи, тъй също и ония, които потепърве ще се строят, с означение на всички станции по тях.“
За участието си с тази карта на Първото българско земеделско-промишлено изложение в Пловдив през 1893 г. Христо Данов получава златен медал в раздел „Архитектура и инженерство“.
Експонатът се съхранява в експозиция „Книгоиздаване в България през втората половина на XIX и началото на XX век” на Регионален исторически музей – Пловдив, подредена в дома на Христо Г. Данов на улица „Митрополит Паисий“ № 2.

Advertisements