Етикети

,

IMG_0135

На 21 юни 2018 г. директорът на Регионален исторически музей – Пловдив Стефан Шивачев успешно защити в Института за исторически изследвания при БАН дисертационен труд на тема „Ролята на Община Пловдив за развитието на града през периода 1886 – 1944 година“. Научното жури единодушно присъди образователната и научна степен „доктор“ с оценката, че това е първото и засега единственото изследване за ролята на местната власт, като най-важен фактор за модернизирането на Пловдив в този важен исторически период. Въз основа на новоиздирени източници и архивна документация са представени най-важните за обществото инвестиционни проекти за изграждането на водопровода, канализацията и електрификацията, създаването на градоустройствените планове, провеждането на Първото българско земеделско-промишлено изложение и превръщането на града в панаирен център на страната.

За първи път в този труд цялостно и пространно се проследяват връзките между „втория български град“ и централната власт, с което се констатира, че намесата на държавата води до законодателно и практическо стесняване на обхвата на местното самоуправление. Огромната част от приходите постъпват в държавния бюджет, а финансирането на проектите чрез заеми от БНБ довежда до кризисни ситуации, защото общината е принудена на изплаща четирикратно по-високи суми от главницата на заема.

Изследването надхвърля административно-бюрократичната линия за развитие на общинските дела, като е обогатено с живите образи на кметовете, с интересни паралели между най-успешните от тях като Христо Дюкмеджиев, Христо Г. Данов, д-р Иван Кесяков и Божидар Здравков и провалите в управлението на други, неподготвени за отговорната мисия за управлението на града.

Дисертационният труд създава модел за по-сетнешни изследвания за местното самоуправление в българските градове. Като резултат е осигурена възможността да се изведе практическото приложение на положителния и негативния опит в дейността на кметовете и общинските съвети, в контекста на новите условия в общинското самоуправление след 1990 г.

IMG_0136

 

Реклами